თითბერი, ოპალი, 3:8 სმ
დამზადებულია საქართველოში.
შეზღუდული რაოდენობა.

Brass, Pink Opal, 3:8 cm
Made in Georgia
Limited edition

 70€ + Shipping

Purchase